ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „РЕГИСТРИРАЙ СЕ И СПЕЧЕЛИ

 

РАЗДЕЛ  1. ОРГАНИЗАТОР
Промоцията „Регистрирай се и спечели” е организирана от „Диана” ООД, наричан по-долу за краткост „Организатор”. Решението за участие в промоционалната кампания, съгласно правилата от настоящия Правилник, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото си да променя Правилника, като обявява това публично.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоционалната кампания стартира на 20.11.2023г. и продължава до 03.12.2023г. включително.

РАЗДЕЛ  3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ  4. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Наградата по време на промоцията „Регистрирай се и спечели” е: комплект 4 броя гуми Michelin на стойност до 1300лв с ДДС

РАЗДЕЛ   5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА /КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА/
5.1. Всяко дееспособно физическо лице,   което се регистрира на нашия Landing Page.  Участието в промоцията е доброволно и може да се осъществи  чрез  попълване на електронен формуляр за регистрация в промоцията с  две имена и  телефон за връзка, следвайки дадените там инструкции. Всички полета са задължителни.
Ако участникът не попълни формата правилно, на момента получава съобщение, което го информира, че трябва да попълни формуляра отново.
При успешна регистрация , участникът получава съобщение за това на екрана.
5.2. В настоящата промоция не могат да участват лица, работещи в Диана ООД, както и ФЛ/ЮЛ, ползващи преференциални цени.

РАЗДЕЛ  6. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Промоцията може да бъде обявена със своите частични правила  в преса, интернет реклама, външна реклама, радио и/или телевизионна реклама, Facebook страницата на Диана ООД и на интернет банери. Пълните официални правила на кампанията могат да бъдат намерени на promo.diana-ltd.com

Механизъм:
6.1. Всеки участник  трябва да влезе на интернет страницата   https://promo.diana-ltd.com/ и да попълни  регистрационната форма с двете си имена и телефон за връзка
- ако участникът не попълни формата правилно, получава съобщение, което го информира, че трябва да попълни формуляра отново;
-при успешна регистрация получава съобщение за това на екрана;
6.2.  За спечелване на наградата участват всички успешно регистрирали се участници до 23.59 часа на 03.12.2023г. Тегленето се осъществява на 06.12.2023г. от общата база данни на успешно регистриралите се участници в системата
6.3.  Имената на печелившият участник ще бъдат публикувани на промоционалния уеб сайт на кампанията. /в случай, че същият се свърже с нас и отговаря на условията за направена успешна регистрация/
6.4. Наградата се дава на участник, който имат право да участват в промоционалната игра, бил е обявен  за печеливши по Официалните правила на Играта и представи  валиден документ за самоличност /паспорт, лична карта/
РАЗДЕЛ  7. УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ
За да бъде счетен за печеливш, един участник трябва да изпълни едновременно следните условия:
7.1. да отговаря на условията за участие, подробно описани в т.5 от настоящите правила;
7.2. да е изпълнил отделните стъпки от механизма на провеждане на промоционалната кампания в т.6;
РАЗДЕЛ  8. ОТГОВОРНОСТ
8. Организаторът не поема отговорност:

  1. за регистрации за промоцията, направени след 03.12.2023г.;
  2. при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта, респ.съответната награда.

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВНИ СПОРОВЕ
9. Организаторът на промоцията не носи отговорност и не може да бъде въвличан в правни спорове, свързани с регистрацията за промоцията, както и в спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази промоция.
Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организаторът и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред Арбитражния съд към Сдружение на добрите адвокатски практики.


РАЗДЕЛ   10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
10.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди 03.12.2023г. при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно разпоредбите на действащото законодателство, в резултат на което Организаторът по независещи от него причини не може да продължи настоящата кампания.
10.2. Организаторът може да прекрати настоящата промоционална кампания, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при други извънредни обстоятелства.
10.3. В случаите на т.10.1 и т.10.2 Организаторът:
-няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;
-ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет сайта.

РАЗДЕЛ   12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С участието си в промоцията лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни.  Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции. В случай, че лицето-участник не желае да бъде информиран за предстоящи промоции на компанията, то той/тя може да изрази своето несъгласие съгласно Закона за електронните съобщения, като прекрати своята регистрация на имейл адреса на компанията [email protected]. Чрез включването си в промоцията „Регистрирай се и спечели”, участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й.

РАЗДЕЛ   15. ПУБЛИЧНОСТ
С участието в тази промоция участниците се съгласяват, че техните имена биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като Организаторът не дължи за това заплащане. Изричното си несъгласие за използване на личните си данни всеки потребител може да заяви на имейл [email protected]

РАЗДЕЛ   16. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Кратките правила на промоцията могат да се разпространяват и чрез интернет страницата на „Диана” ООД https://promo.diana-ltd.com ; Facebook страницата на „Диана” ООД, радио реклама. Те са публично оповестени и подробно описани на интернет сайта  https://promo.diana-ltd.com ;
С включването си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на промоцията.